Marui Sum (Thailand)Co.,Ltd. ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นเนื่องในวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 9 
วันที่ 28 มีนาคม 2019 ณ. มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ปรึกษาโครงการ: ดร.ประยุทธ อินแบน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์